Xử lý tình huống trong đấu thầu

Bảo đảm dự thầu trong E- HSDT
Chỉ định thầu rút gọn
Chứng minh khả năng huy động nhân sự
Chứng thư số liên doanh
Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu
Kê khai thiếu nhân sự, thiết bị trong hồ sơ dự thầu
Kiểm tra bản gốc HSDT
Kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu
Lập tổ chuyên gia đấu thầu
Lỗi số học trong giá dự thầu
Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp